"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัล ยอดเยี่ยม ประเภท Junior Guitar Duite รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบชิงชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรันรดา อนุศาสนะนันทน์ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ที่ได้รับรางวัล ยอดเยี่ยม ประเภท Junior Guitar Duite รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รอบชิงชนะเลิศ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
สถานที่แข่งขัน  หอประชุมมหิดลสิทธาคาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รายการ Yamaha Thailand Music Festival 2024
จัดโดย Yamaha Thailand