"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขัน Trinity Awards Thailand 2023

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงพิชญ์ธิชา พรมจันทร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ที่ได้รับรางวัล
รางวัลอันดับที่ 1 ของประเทศไทย (100/100 คะแนน) จากการสอบ Piano Grade Initial
จากการแข่งขัน Trinity Awards Thailand 2023
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567
ณ Bangkok Art & Culture Centre (BACC)