"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ (National Test Online Program) ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงนพนิตา จันทร์มา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัล

• ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาคณิตศาสตร์ (อันดับที่ 8 ของประเทศ) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

• ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชา ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

• ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ (อันดับที่ 8 ของประเทศ) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น

จากโครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ (National Test Online Program) ประจำปีการศึกษา 2566
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
จัดโดย : โครงการสอบ ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์
(สอบแข่งขันออนไลน์)