"The ultimate aim of education is the development of character"

ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน TOP GPA TEST วัดความสามารถวิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ  ด.ช.วิวิศน์ จิระธรรมนิตย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง การแข่งขัน TOP GPA TEST วัดความสามารถวิชาคณิตศาสตร์ (TOP MATHEMATICS TEST)

วันที่ 29 February 2024 ออนไลน์ระดับประเทศ(National Test Online Program)

จัดโดย Toptest Center Educational Testing Thailand