"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิง ณัฏฐ์ชญา อุ่นเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
ที่ได้รับรางวัล
ประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น
จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปีการศึกษา 2566
จัดโดย : สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช)
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย