"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการ ทดสอบวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (สอบ Online) ครั้งที่ 36 ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง เฌอรินรดา ศุภพรโอภาส นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
ที่ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
รายการ ทดสอบวัดความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ (สอบ Online) ครั้งที่ 36 ระดับประเทศ
จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด
วันที่ 5 มีนาคม 2567 ( แบบ Online)