"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสอบวัดทักษะ วิชาการระดับชาติ (สวช)ปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช. ณภ อินทรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.6/8

จากการได้รับระกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในการสอบวัดทักษะ วิชาการระดับชาติ (สวช) ปี 2566 รอบสุดยอดอัจริยภาพระดับประเทศ จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 ณ สนามสอบโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย