"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบ ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ สอบวัด ความรู้ทางวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ (2024) NationalTest Onling Program

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายธนกร เสาวพนธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8
ที่ได้รับรางวัล
รางวัลเหรียญทอง
จากโครงการสอบ ท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ สอบวัด ความรู้ทางวิชาการภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ (2024)
NationalTest
Onling Program
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
(การแข่งขันออนไลน์)