"The ultimate aim of education is the development of character"

นายชีวานนท์ สารสุวรรณ  ได้คะแนน Top 5 ของภาคเหนือ จากการสอบ DELF Scolaire 2024

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายชีวานนท์  สารสุวรรณ  ม.6/11  ที่เข้าร่วมการสอบ DELF Scolaire 2024   วิชาภาษาฝรั่งเศส  สอบเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567  ณ ศูนย์ภาษาฝรั่งเศสของภาคเหนือ โรงเรียนสันกำแพง  (ประกาศผล 18 เมษายน 2566)   จัดโดย สมาคมฝรั่งเศส

    วิชาภาษาฝรั่งเศส      

  • ระดับ A1 ได้คะแนนเป็น Top 5 ของภาคเหนือ ลำดับที่ 5 – 92 คะแนน
  • ลำดับที่ 1 ทักษะการฟัง คะแนนสูงสุด 25 คะแนน
  • ลำดับที่ 4 ทักษะการพูด  คะแนนสูงสุด 25 คะแนน