"The ultimate aim of education is the development of character"

นายปัณณทัต  เชื่อมชิต  ได้คะแนน Top 5 ของภาคเหนือ จากการสอบ DELF Scolaire 2024

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายปัณณทัต  เชื่อมชิต  ม.6/11   เข้าร่วมการสอบ DELF Scolaire 2024 วิชาภาษาฝรั่งเศส  สอบเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567  ณ ศูนย์ภาษาฝรั่งเศสของภาคเหนือ  โรงเรียนสันกำแพง  (ประกาศผล 18 เมษายน 2566)   จัดโดย สมาคมฝรั่งเศส

วิชาภาษาฝรั่งเศส

  • ระดับ A1 ได้คะแนนเป็น Top 5 ภาคเหนือ ลำดับที่ 1 – 99 คะแนน
  • ระดับ A1 ได้คะแนนสูงสุด 99 คะแนน  ผลรวม 4 ทักษะ (ฟัง-อ่าน-เขียน-พูด)