"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันเต้นนานาชาติ 2024 ATOD International Dance Competition 2024

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงรินรดา ไชยวงศ์ ช้นประถมศึกษาปีที่ 4/12
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง
จากรายการ JAZZMOVES BRONZE MEDAL ประเภท SYLLABUS PART3
การแข่งขันเต้นนานาชาติ 2024 ATOD International Dance Competition 2024
ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567