"The ultimate aim of education is the development of character"

นักเรียนชมรมนาฏการล้านนา PRC : Performing Arts Academy รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1  การประกวดฟ้อนก๋ายลาย งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนชมรมนาฏการล้านนา PRC : Performing Arts Academy

1. น.ส. ณัฏฐณิชา แก้วจันทร์   ม.4/11                         2. น.ส. กรสุภา    ปัญญาเรือง      ม.5/9
3. น.ส. เขมจิรา    สุทธาชัย     ม.5/10                        4. น.ส. นัยน์ภัค   สิงห์ทองวรรณ  ม.5/10
5. น.ส. ไอศิกา     นันต๊ะคำ      ม.6/4                         6. น.ส. ธิชญาภา  รุจจนพันธ์         ม.6/6
7. น.ส. พิริยากร    ปิ่นเลิศ        ม.6/6                         8. น.ส. กัญชาดา โชติสินสุกุล      ม.6/11

ที่ได้รับ รางวัลชมเชยอันดับที่ 1  พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จากการประกวดฟ้อนก๋ายลาย ในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ปี พ.ศ. 2567 วันที่ 12 เมษายน 2567   ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร  จัดโดยวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ฝึกซ้อมโดย :  อาจารย์ฉัตร์นิพัฒน์ คำบ้านฝาย