"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายพิทยุตม์ วันจันทร์ ช้นประถมศึกษาปีที่ 4/7
ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ทำคะแนนได้ 65 จาก 80 คะแนน
จากโครงการสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จัดโดยเซ็นเตอร์วันเอ็ดดูเคชั่น
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567
(สอบแข่งขันรูปแบบออนไลน์)