"The ultimate aim of education is the development of character"

นางสาวพอใจ  พงศ์ศรีวัฒน์ รางวัลเหรียญทอง และ คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ   จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 21  (The 21st Thailand Biology Olympiad)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  นางสาวพอใจ  พงศ์ศรีวัฒน์   ม.6/3  ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และได้คะแนนสูงสุดของภาคเหนือ   จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 21  (The 21st Thailand Biology Olympiad)   ระหว่างวันที่ 4 – 8 เมษายน 2567   ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยของแก่น   จัดการแข่งขันโดย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.)  (ระดับประเทศ)