"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนพนิตา จันทร์มา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชา Advance English /เหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ และเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ จากโครงการทดสอบความรู้แบบ online

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กหญิงนพนิตา จันทร์มา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

• ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชา Advance English (ครั้งที่5) ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ได้อันดับที่ 5 ของประเทศ

• ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ 36) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อันดับที่ 11 ของประเทศ

• ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ (ครั้งที่ 36) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

จากโครงการทดสอบความรู้แบบ online ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งจัดโดย บริษัทเสริมปัญญา จำกัด เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567