"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงเอวาริน เทพสุคนธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ (National Test Online Program)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กหญิงเอวาริน เทพสุคนธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ โครงการทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ (National Test Online Program) ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโดย : โครงการสอบ ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ ระดับ : ประเทศ