"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงปัณณธร ไชยราช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ จากโครงการทดสอบความรู้แบบ online

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับเด็กหญิงปัณณธร ไชยราช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากโครงการทดสอบความรู้แบบ online วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 36 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566
ซึ่งจัดโดย บริษัทเสริมปัญญา จำกัด รางวัลระดับประเทศ