"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงนันท์นภัส โด่งดัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลอันดับ 1 เหรียญทอง ชนะเลิศ รายการ: การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speed)

ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับเด็กหญิงนันท์นภัส โด่งดัง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับรางวัลอันดับ 1 เหรียญทอง ชนะเลิศ รายการ: การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ( Impromptu Speed)เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 โดยหน่วยงาน สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1ระดับ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71