"The ultimate aim of education is the development of character"

ทีมนักกีฬารักบี้ PRC รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์”

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ทีมนักกีฬารักบี้ PRC  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  (เหรียญทองแดง)  ประเภท 15 คนชาย   จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39  “ราชบุรีเกมส์”   ระหว่างวันที่ 18 – 30  มีนาคม  2567   ณ จังหวัดราชบุรี    จัดโดย จังหวัดราชบุรี  (ระดับประเทศ)

นาย กมลภพ เดชวงศ์ญา ม.3/3 นาย นันทนัช สิงสาทร ม.6/10
เด็กชาย ก้องภพ เรือนสุข ม.1/12 นาย ปรินทร จึงเจริญ ม.6/9
นาย จักรวาล ยาวิลาศ ม.5/9 เด็กชาย ปัณณวิชญ์ เดชวงศ์ญา ม.2/11
นาย จารุพงศ์ เเก้วภูสี ม.3/7 นาย ภีราศิลป์ พิพัฒน์จริยา ม.5/9
นาย จิรพัส ธารสุขชำนาญ ม.3/7 นาย ภูตะวัน   มั่งมูล ม.3/3
นาย เฉลิมราช ธรรมแสน ม.5/10 นาย ภูมิบดินทร์ คงเพ็ช ม.5/10
นาย ซัยยิด มูฮัมหมัด อับบาส ชาห์ ม.3/13 เด็กชาย สิริเศรษฐ์ สายปัญโญใหญ่ ม.3/8
นาย ณภัทร ขันดี ม.6/11 เด็กชาย ออสติน อัครพิมาน ม.3/3
นาย ณัฏฐ์ นาครัตน์ ม.6/5 เด็กชาย อันดา อินทร์ฤทธิ์ ม.3/8
นาย ณัฐภัค สงค์ธนาพิทักษ์ ม.5/9 เด็กชาย โอมรินทธ์ มีรัตห์ ม.2/13
เด็กชาย ณัฐวัฒน์ เข็มประดับ ม.2/13 เด็กชาย พิพัฒพงค์ พงษ์พิพัฒน์ ม.2/7
เด็กชาย ธาวิน เตปิน ม.2/1 เด็กชาย ชวินวัฒณ์ ใบแสง ม.3/6
นาย ธีรเชษฐ์ จันทร์ใหม่ ม.6/10 นาย ปุริมปรัชญ์ มั่งคั่ง ม.3/7
นาย นวภูมิ เอี่ยมอ่องกิจ ม.6/9 เด็กชาย นวพล อึ้งกูลกิจไพศาล ม.2/12