"The ultimate aim of education is the development of character"

นายปัณณทัต  เชื่อมชิด  รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การตอบคำถามทั่วไป   จากกิจกรรมสัปดาห์นานาชาติของผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายปัณณทัต   เชื่อมชิด   ม.6/11  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การตอบคำถามทั่วไป     จากกิจกรรมสัปดาห์นานาชาติของผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส    เมื่อวันที่ 14 มีนาคม  2567   ณ สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่   จัดโดย สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่  (ระดับจังหวัด)