"The ultimate aim of education is the development of character"

รางวัลประกาศเกียรติคุณโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ประจำปี 2567

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ เด็กชายกรวิทญ์ โยนิจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ประจำปี 2567 เมื่อวันที่2 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่