"The ultimate aim of education is the development of character"

นายรชต  หวังมนิดากุล  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ  นายรชต  หวังมนิดากุล  ม.5/9   รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน อันดับ 45  วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ประจำปี 2566  (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)   เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567  ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย  จัดโดย  สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)