"The ultimate aim of education is the development of character"

นายจิรภัทร พงษ์ใจมา  รางวัลนักภาษาศาสตร์รุ่นเยาว์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2567 การสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายจิรภัทร พงษ์ใจมา  ม.5/9  ที่ได้รับรางวัลนักภาษาศาสตร์รุ่นเยาว์ดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2567 ระดับดีมาก   และได้เข้าร่วมการอบรมความรู้และทักษะเชิงวิเคราะห์ทางภาษาศาสตร์   จากการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันภาษาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 21    เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567   ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  (สอวน.)