"The ultimate aim of education is the development of character"

นายชีวานนท์   สารสุวรรณ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเข้าใจจากการฟัง   จากกิจกรรมสัปดาห์นานาชาติของผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส    

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายชีวานนท์   สารสุวรรณ   ม.6/11    ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การเข้าใจจากการฟัง   จากกิจกรรมสัปดาห์นานาชาติของผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศส    เมื่อวันที่ 14 มีนาคม  2567   ณ สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่   จัดโดย สมาคมฝรั่งเศสเชียงใหม่