"The ultimate aim of education is the development of character"

นายจิระวัฒน์ โตวัฒน์นิมิต  รับใบประกาศเชิดชูเกียรติ  “ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่  ประจำปี 2567” 

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ นายจิระวัฒน์ โตวัฒน์นิมิต  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลเป็นต้นแบบที่พึงประสงค์ เป็นแบบอย่างการทำความดีของสังคม มีภาวะผู้นำ มีศักยภาพในการสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคม  โดยเข้ารับใบประกาศเชิดชูเกียรติ  “ต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่  ประจำปี 2567 ”   เมื่อวันที่  2  มีนาคม  2567   เวลา 14.30 น.    ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น  จังหวัดเชียงใหม่    จัดโดย เครือข่ายการทำงานโครงการคนดีศรีเชียงใหม่