"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการระดับประเทศ ของสถาบัน Top test center

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชาย ธนภัทร ริยะนา ป. 5/4

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ และเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาตร์ ระดับประเทศ

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการระดับประเทศ ของสถาบัน Top test center

จัดโดย Top test center จำกัด  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566