"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงรัชญ์สิรี ลิ้มศิริวิถี ชั้นป.5/3

ที่ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ

คะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 ระดับจังหวัด 88/100 ลำดับที่ 5 ระดับภาค
รายการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประจำปี 2566 สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับชั้นประถมศึกษา

สถานที่ มหาลัยวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567