"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร ชุติพงษ์วิเวท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กหญิงกัญญ์ณพัชร ชุติพงษ์วิเวท นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ และ วิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)