"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณฐกร ณ ลำปาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13 ที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ และ รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กชายณฐกร ณ ลำปาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13

ที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ และ รางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567