"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงอัณณ์วรา หกพันนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กหญิงอัณณ์วรา หกพันนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567