"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงอัณณ์วรา หกพันนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กหญิงอัณณ์วรา หกพันนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด)

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566