"The ultimate aim of education is the development of character"

รายการ PPTV Junior golf championship 2024 วันที่ 20-21 มกราคม 2567 ได้รับเงินสนับสนุนจาก สมาคมกอล์ฟเยาวชนภาคเหนือ

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชายกวี เนตรนิยม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 5 รุ่น Boy C

จากรายการ PPTV Junior golf championship 2024 วันที่ 20-21 มกราคม 2567 ได้รับเงินสนับสนุนจาก สมาคมกอล์ฟเยาวชนภาคเหนือ

จัดโดย PPTV Junior golf Junior golf club เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2567