"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายฤทธิ์ธา ม่วงพรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 ที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กชายฤทธิ์ธา ม่วงพรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

ที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช)