"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงมัชฌิมา เลิศมัลลิกาพร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับประกาศนียบัตร เหรียญทองแดง การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้นรอบสุดยอดอัจฉริยภาพ จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมัชฌิมา เลิศมัลลิกาพร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับประกาศนียบัตร เหรียญทองแดง การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้นรอบสุดยอดอัจฉริยภาพ จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ(สวช.) ประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567