"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ National Test Online Program

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงพิชญ์ธิดา กิติเรืองแสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับรางวัล เหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ และรางวัลเหรียญทอง วิชาภาษาอังกฤษ

จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ National Test Online Program

จัดโดย National Test Online Program เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567