"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายณฐกร ณ ลำปาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ และ รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กชายณฐกร ณ ลำปาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ และ รางวัลเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์

จากการแข่งขันวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ชั้นประถมศึกษาตอนต้น รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 จัดโดย สวช.