"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงเขมจิรา ฟองจางวาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง ระดับอายุ 7-8 ปี

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กหญิงเขมจิรา ฟองจางวาง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง ระดับอายุ 7-8 ปี

จากการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ (รอบคัดเลือกภูมิภาคประจำประเทศไทย 2023)

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 จัดโดย มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ