"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพิชญดา กิติเรืองแสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เป็นอันดับที่ 2 จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ National Test Online Program วิชาวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กหญิงพิชญดา กิติเรืองแสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง เป็นอันดับที่ 2

จากโครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาการ National Test Online Program วิชาวิทยาศาสตร์