"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพิชญดา กิติเรืองแสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากโครงการสอบ Top test center วิชาภาษาอังกฤษ ออนไลน์

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กหญิงพิชญดา กิติเรืองแสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

จากโครงการสอบ Top test center วิชาภาษาอังกฤษ ออนไลน์