"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงพิชญดา กิติเรืองแสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 ของประเทศ จากโครงการสอบ Top test center วิชาคณิตศาสตร์ ออนไลน์

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กหญิงพิชญดา กิติเรืองแสง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 5 ของประเทศ

จากโครงการสอบ Top test center วิชาคณิตศาสตร์ ออนไลน์