"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงเอวาริน เทพสุคนธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ และ รางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ จากโครงการทดสอบความรู้แบบ Online ประจำปีการศึกษา 2566

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กหญิงเอวาริน เทพสุคนธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ และ รางวัลเหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์

จากโครงการทดสอบความรู้แบบ Online ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด