"The ultimate aim of education is the development of character"

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนว CEFR

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงเภารัมภา โรจนวสุ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรระดับA2 score 90.63/100 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับประถมศึกษาตอนปลาย

จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนว CEFR

จัดโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สทศ) เมื่อวันที่ 16มกราคม 2567