"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการประกวดวาดภาพสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั้งที่14

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กชาย สหรัฐ ธีระกล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4

ที่ได้ประกาศนียบัตรเข้าร่วม ระดับนานาชาติ Kao Corporation ประเทศญี่ปุ่น

จากโครงการประกวดวาดภาพสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ระดับเยาวชน โดยคาโอ ครั้งที่14

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566