"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงธีรดา จุลศรีไกวัล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขัน สอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กหญิงธีรดา จุลศรีไกวัล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

จากการแข่งขัน สอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช)