"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2567 โดยได้รับเมตตาจาก พระวิมลมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติคุณบัตร

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงญาดา วิญญูหัตถกิจ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “เด็กและเยาวชนต้นแบบคนดีวิถีพุทธ”

จากภายใต้โครงการ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2567 โดยได้รับเมตตาจาก พระวิมลมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบเกียรติคุณบัต

จัดโดย คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567