"The ultimate aim of education is the development of character"

โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ

เด็กหญิงธณัทอร คงชาตรี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9

ที่ได้รับรางวัล

รางวัลเหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และรางวัลเหรียญเงินวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

จากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2566 เป็นรางวัลระดับประเทศ
จัดโดย TEDET

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2566

ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่