"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายปุณณวัฒน์ ทองเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 ที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กชายปุณณวัฒน์ ทองเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6

ที่ได้รับประกาศนียบัตรรางวัลชมเชย จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช)