"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชายวุธิภัทร ตันติโชติวัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13 ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น จากการแข่งขัน สอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับ เด็กชายวุธิภัทร ตันติโชติวัฒน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/13

ที่ได้รับประกาศนียบัตรเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น

จากการแข่งขัน สอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ) ได้อันดับที่ 59 ของประเทศ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช)