"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กหญิงปนิตา อนุตระกูลชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษนะดับประถมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ 2566

ขอชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปนิตา อนุตระกูลชัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาภาษาอังกฤษนะดับประถมศึกษาตอนต้น ในการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ประจำปี พ.ศ 2566 จัดโดย สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช) ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เมื่อวันที่ 20 ม.ค 2567