"The ultimate aim of education is the development of character"

เด็กชาย เอวิน สมิตินันทน์ ลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาศึกษาตอนต้น จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกีบเด็กชาย เอวิน สมิตินันทน์ ลี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5
ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทองแดง วิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาศึกษาตอนต้น
จากการแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2567 สนามสอบ: โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย